In Vietnam

Vu Hoang Linh (VNU) vuhoanglinh@hus.edu.vn

Nguyen Huu Du (VNU) nhdu@viasm.edu.vn

Le Quy Thuong (VNU) leqthuong@gmail.com

Do Viet Cuong (VNU) vcuong.do@gmail.com

Do Duc Thai (HEU) ducthai.do@gmail.com

Tran Van Tan (HEU) tranvantanhn@yahoo.com

Ngo Hoang Long (HEU) ngolong@hnue.edu.vn

Phung Ho Hai (VAST) phung@math.ac.vn

Doan Thai Son (VAST) dtson@math.ac.vn

Doan Trung Cuong (VAST) dtcuong@math.ac.vn

Le Tuan Hoa (VAST) lthoa@math.ac.vn

Phan Thi Ha Duong (VAST) phan.haduong@gmail.com

Nguyen Viet Dung (VAST) vietdung@math.ac.vn

Ngo Bao Chau (VIASM) ngobaochau@viasm.edu.vn

Le Minh Ha (VIASM) leminhha@viasm.edu.vn

Luong Dang Ky (Quynhon U) 

Duong Giao Ky (Angiang U) duonggiaoky@gmail.com

Pham Tien Son (Dalat U) sonpt@dlu.edu.vn

Vo Hoang Hung (Saigon U) vhhung@sgu.edu.vn

Nguyen Thi Kim Ngan (Binhduong U) nguyen.t.k.ngan.vn@googlemail.com

Nguyen Dang Ho Hai (Hue University) ndhhai@husc.edu.vn